පහත සඳහන් චක්‍රලේඛය මත පදනම්ව විදේශ රියදුරු ලබපත්‍ර පරිවර්තනය සිදු කෙරේ.

චක්‍රලේඛයේ නම සිංහල English
විදේශ රියදුරු බලපත්‍ර ශ්‍රි ලංකා රියදුරු ලබපත්‍රයට පරිවර්තනය කිරිම භාගත කරන්න භාගත කරන්න