• නම්කළ නිලධාරී

 CG DMT

නිශාන්ත අනුරුද්ධ වීරසිංහ මයා
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල්

කාර්යාලීය ලිපිනය - අංක 533-341, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 05..
දුරකථන අංකය - 011 2 698 717
වට්ස්ඇප් අංකය - 070 7 677 877
ෆැක්ස් අංකය - 011 2 694 338
විද්‍යුත් තැපෑල - cg[at]dmt.gov.lk

 

 

  • තොරතුරු නිලධාරී

 COM ADMIN

ඩී. කුසලානි ද සිල්වා මිය
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් (සංවර්ධන)

කාර්යාලීය ලිපිනය - අංක 533-341, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 05.
දුරකථන අංකය - 011 2 681 105
වට්ස්ඇප් අංකය - 070 7 677 877
ෆැක්ස් අංකය - 011 2 694 338
විද්‍යුත් තැපෑල - commdev[at]dmt.gov.lk