මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව

ලිපිනය:
අංක 341, ඇල්විටිගල මාවත,
කොළඹ 05, නාරාහේන්පිට,
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථනය:
+94 112 033333
ෆැක්ස්:
E mail - Werahera : dmtweraheracom@gmail.com
ජංගම දුරකථන:
Driving License Section - Werahera : +94 112 518 926 / +94 112 518 950 E mail : dmtweraheracom@gmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.