போக்குவரத்து திணைக்களம்

முகவரி:
இல. 341, எல்விட்டிகல மாவத்தை,
கொழும்பு 05, நாராஹேன்பிட்ட,
இலங்கை.
தொலைபேசி:
+94 112 033333
தொலைநகலி:
E mail - Werahera : dmtweraheracom@gmail.com
அலைபேசி:
XXX- 2 117 116 (XX Area Code/ Ex: Colombo XXX=011)
ஒரு மின்-அஞ்சலை அனுப்புக. * எனக் குறியிட்ட புலங்கள் கட்டாயம் நிரப்பப்பட வேண்டியவை.