• இலங்கையில் மோட்டார் வாகனங்களைப் பதிவு செய்து கொள்ளும்பொழுது, இந் நாட்டில் அதற்கு முன்பதாக பதிவு செய்யப்படாத வாகனங்களாக அவைகள் இருக்க வேண்டும்.
  • இடது கைப் பக்க, செலுத்தும் வாகனங்கள் இலங்கையில் பதிவு செய்யப்படுவதில்லை.
  • MTA - 2 இல் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள்வாறாக வாகனப் பதிவில் பயன்படுத்தப்படும் விண்ணப்பஙகள் கணனி மயப்படுத்தப்படுகிறது. MTA - 2 விண்ணப்பமானது ஆங்கிலத்தில் மாத்திரம் நிரப்பப்பட வேண்டும்.
  • மோட்டார் வாகனங்களைப் பதிவு செய்வதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள் மோட்டார் வாகனப் பதிவு திணைக்களத்தின் தலைமைச் செயலக உரிய பதிவுக் கிளையில் நாரகன்பிட்டி கொழும்பில் அரச வேலைநாட்களில் காலை 9.00 மணி தொடக்கம் 1.30 மணி வரை கையளிக்கப்பட வேண்டும். மோட்டார் சைக்கிளுக்கான பதிவுகள் மாத்திரம் மாவட்ட செயலகங்கள் ஊடாகச் செய்யப்படுகிறது. விண்ணப்ப படிவங்கள் கட்டணம் எதுவுமின்றி விநியோகிக்கப்படுகிறது, தலைமைச் செயலகத்திலோ அல்லது மாவட்ட செயலகங்களிலோ விண்ணப்ப படிவ கரும பீடங்களில் இருந்து விண்ணப்பபடிவங்களைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.